ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นายวิเชียร    ทุหา
ตำแหน่ง
  นักการภารโรง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อื่นๆ อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ป.4,ป.6 หรือเทียบเท่า
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button