ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นายจักรวาล    เกษแก้ว
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ป.ว.ส. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button