ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นางสาวยุพารัก    มัทนานุรักษ์
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
  phaythai@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button