ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นางปัทมาพร  แสงแจ่ม
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

 

home_button