ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล
  นางแสงอรุณ    ดุมกลาง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ครูชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button