ประวัติโรงเรียน

ป้ายโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ประวัติโรงเรียนบ้านซับมะนาว

  โรงเรียนบ้านซับมะนาวเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2519 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหว้า อำเภอสระแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี ( ยังไม่ได้ทำการแยกจังหวัด และแยกอำเภอเช่นปัจจุบัน ) ระยะเริ่มแรกมีชั้นเรียน 3 ชั้น ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 83 คน มีนายวิโรจน์ ปรุงนิยม เป็นครูผู้สอน และเป็น ผู้บริหารคนแรก โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว
ขนาด 2 ห้องเรียน สภาพเป็นอาคารยกพื้นสูง มุงหลังคาด้วยสังกะสี ล้อมฝาด้วยลำแพนไม้ไผ่ ไม่มีประตูหน้าต่าง มีพื้นที่ 50 ไร่
ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชน คือ
     1. นายเจริญ สุวรรณ บริจาค 33 ไร่
     2. นายสวัสดิ์ พรหมวิหาร บริจาค 7 ไร่
     3. นายเสมอ พรหมวิหาร บริจาค 5 ไร่
     4. นายด้อ บุญประเสริฐ บริจาค 5 ไร่
  การจัดการเรียนการสอนระยะแรกประสบกับปัญหาหลายๆด้านเช่นขาดแคลนอาคารเรียน บุคลากร โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
อุปกรณ์การเรียนมีไม่เพียงพอ และปัญหาไข้มาลาเรียซึ่งระบาดชุกชุมในชุมชน แม้แต่ครูผู้สอนก็ได้รับเชื้อทำให้ต้อง
ปิดโรงเรียนเป็นบางครั้ง การคมนาคมติดต่อจะต้องใช้การเดินเท้าประมาณ 20 กิโลเมตรจากถนนใหญ่ สิ่งต่างๆเหล่านี้
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่ม และได้รับความช่วยเหลือจาก
ชุมชนอีกทางหนึ่ง ทำให้ปัญหาลดลง และเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านซับมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
( แบ่งเขตการปกครอง เป็นจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 และแบ่งเขตการปกครองเป็น
อำเภอเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 ) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  โรงเรียนมี พื้นที่ทั้งสิ้น 50 ไร่ โดยประชาชนบริจาคให้เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปัจจุบันได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว 46 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

คำขวัญ
เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินีย
ปรัชญา
ความรู้ คู่คูณธรรม
สีประจำโรงเรียน
"ฟ้า เหลือง"
สีฟ้า หมายถึง จิตใจที่ผ่องใส ที่มีอยู่ในสุขภาพที่แข็งแรง
สีเหลือง หมายถึง มันสมองที่เฉียบคม มีไหวพริบปฏิภาณ
สีฟ้า เหลือง มีความหมายว่า มันสมอง ไหวพริบ ปฏิภาณ มีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่ผ่องใส ของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน
โรงเรียนบ้านซับมะนาว หมู่ 7 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037541045