วิสัยทัศน์/พันธกิจ

logosmn

วิสัยทัศน์

ความรู้คู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี

ความรู้ คือ มาตรฐานของหลักสูตร

คู่คุณธรรม คือ คุณธรรม 8 ประการ

ก้าวนำเทคโนโลยี คือ จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ New DLTV,DLIT

อัตลักษณ์

โรงเรียนบ้านซับมะนาวก้าวนำเทคโนโลยี

คือ จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น คำอธิบาย โรงเรียนบ้านซับมะนาว ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม คอยให้คำปรึกษา แนวทางในการดำเนินการจัดกิจรรมต่างๆของโรงเรียน และทางโรงเรียนยังได้เพิ่มที่ปรึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกโดยให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน ส.อบต.ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นที่ปรึกษา

พันธกิจ

  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวและสังคม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้ระบบ ICT ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป้าประสงค์

          ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง

          ๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

          ๔. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการ

          ๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้

          ๖. มีสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

          ๗. มีการนิเทศด้านการเรียนการสอน

          ๘. มีห้องศูนย์วัฒนธรรมไทย

          ๙. มีสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอ

          ๑๐. บุคลากรมีความรู้ทักษะในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

          ๑๑. มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียนใช้จัดการเรียนการสอนได้

          ๑๒. มีสื่อ ICT ทั้งระบบ off line และ on line เพื่อการเรียนการสอน

          ๑๓. ครูมีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ ICTจัดการเรียนการสอน แบบ New DLTV

          ๑๔. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา

          ๑๕. ผู้ดูแลระบบมีความรู้ทักษะ และจิตบริการ โรงเรียนบ้านซับมะนาวเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับก่อน            ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออก            เป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป