บุคลากรโรงเรียนบ้านซับมะนาว

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านซับมะนาว

 

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
 1027740256-20130714-175151  นายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์
 นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 นางสาวจีรวรรณ  นิลจำรัส
 นายชัยยา  นัดทะยาย
 นางสาววนิดา  เบ้าคันที
 นายภาณุ  แปลกจังหวีด
 นางกุลิสรา  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 นางสถาพร  แสงทอง
 นางจารุวัฒน์   อินพิทักษ์
 นางสาวสุนิศา  จันทร์แดง
 นางวราภรณ์  พึ่งพรม
 นางสาวศิริญญา  ภู่ทับทิม
 นางสาวอุษา  บุตรดี

หน้า: 1 2