ข้อมูลครู

 

ชื่อ-สกุล
  นางจารุวัฒน์    อินพิทักษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วท.บ. เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านซับมะนาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037541045

home_button