Gallery SMN

 

กิจกรรมของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดการอบรม Cloud computing
โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซํบมะนาว              นายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์    
     

กิจกรรมของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559

 ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน17/06/2559  กิจกรรมวันไหว้ครู  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
 กิจกรรมแรลลี่ต้านภัยยาเสพติด   กิจกรรมการทำลูกประคบ