เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย

        ชื่อผู้เสนอผลงาน 1.นางสาวปิยะมาศ ศรีเกษ

                                   2.นางสาวกัลยา ทะสะระ

        โรงเรียน/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านซับมะนาว

        สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

คลิกดูผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ฉบับเต็ม