กิจกรรมแรลลี่ต้านยาเสพติด2560

AntiDrug2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนบ้านซับมะนาวได้จัดกิจกรรมแรลลี่ต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเเรียนได้รู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด และได้ใช้การออกกำลังกายเพื่อเป็นแนวทางให้ห่างไกลสารเสพติด