มอบทุนนักเรียน จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

โรงเรียนบ้านซับมะนาวมอบทุนให้กับนักเรียนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)

16 กุมภาพันธ์ 2564

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

เรื่อง ขอเลื่อนการแจ้งระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***หมายเหตุ นักเรียนคนใดจำเป็นต้องใช้ ให้ติดต่อทางโรงเรียน***

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

โรงเรียนบ้านซับมะนาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๘,๐๐๐

เอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา