ปีงบประมาณ 2566 ไม่มีประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ในปีงบประมาน 2566 

ไม่มีประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง