ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

โรงเรียนบ้านซับมะนาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๗๘,๐๐๐

เอกสารประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา