กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553

    – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

    – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

    – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

    – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

    – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

    – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

    – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

7. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

8. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

10. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562