23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านซับมะนาวรับการประเมินการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา