มอบทุนให้กับนักเรียน จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)