นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาวได้รับการฉีดวัคซีน Pfrizer เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาวที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง ได้รับการฉีดวัคซีน Pfrizer เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม