31 สิงหาคม 2564 การอบรมการอบรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

31 สิงหาคม 2564 นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางปัทมาพร แสงแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูเข้ารับการอบรมการอบรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์